HotKeys v.01 Click New HotKey, Change it, Click Update HotKey, then OK.
HotKey List
HotKey Item Key
HotKey Item Action